..." />
 

Nasze przedszkole

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz trzyletnie mają ustawowe prawo, a nie obowiązek, do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, wójt gminy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

Przedszkole nie prowadzi naboru drogą elektroniczną.

 

W zakładce DLA RODZICÓW dostępny Regulamin rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Widzewie.

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola dzieci z terenu gminy Ksawerów - od 12.03.2018r. do 16.03.2018r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 19.03.2018r. do 21.03.2018r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 23.03.2018r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - do 27.03.2018r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 28.03.2018r.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

1. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w przedszkolu będą wolne miejsca - od 07.05.2018r. do 08.05.2018r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 11.05.2018r. do 14.05.2018r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 16.05.2018r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - do 18.05.2018r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 21.05.2018r. 

WNIOSKI WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI POBIERA SIĘ I SKŁADA

W PRZEDSZKOLU  W GODZ. 7:00-16:00.