..." />
 

Nasze przedszkole

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz trzyletnie mają ustawowe prawo, a nie obowiązek, do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, wójt gminy wskaże rodzicom inne przedszkole

lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Przedszkole nie prowadzi naboru drogą elektroniczną.

 

Na stronie przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW dostępny Regulamin rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Widzewie.

 

Rekrutację dzieci do przedszkola poprzedza składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

od 1 marca 2019r. do 8 marca 2019r.

  

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 DO PRZEDSZKOLA, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KSAWERÓW

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola - od 18.03.2019r. do 22.03.2019r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola - od 25.03.2019r. do 28.03.2019r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 29.03.2019r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - do 04.04.2019r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 08.04.2019r.

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku, gdy w przedszkolu będą wolne miejsca

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola - od 22.08.2019r. do 23.08.2019r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola - 26.08.2019r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 27.08.2019r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - do 28.08.2019r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 30.08.2019r.

Przedszkole dysponuje 13 wolnymi miejscami, na które nabór kandydatów

prowadzony będzie w terminie od 18 marca do 22 marca 2019r.

 

WNIOSKI WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI POBIERA SIĘ I SKŁADA

W PRZEDSZKOLU  W GODZ. 7:00-16:00.

L. p.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

.

 

 

5.